Oferta edukacyjna

  

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Wychowuje je na wartościach takich jak: Prawda, Dobro, Miłość.

Wdraża do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Wspiera działanie wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą. Integruje całą społeczność przedszkolną.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wychowankowie przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, są tolerancyjne dla innych. Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 
 
 
 
 
Głównym i zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wielostronny rozwój osobowości dziecka przez kształtowanie jego zainteresowań, wyrabianie umiejętności, sprawności oraz nabywanie wiadomości o otaczającym świecie. Ważne jest zatem takie postępowanie, które w optymalnym stopniu aktywizuje procesy rozwojowe i poznawcze dziecka.
 
Aby wspomóc wielostronny rozwój  naszych wychowanków koncepcją pracy naszego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 będzie podejmowanie działań mających na celu:
 

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci oraz zainteresowania książką

 

 
W roku szkolnym 2016/2017 przedszkole realizuje program „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. Program nauczania języka angielskiego wg. Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej.
Program nauczania religii rzymskokatolickiej wg Marii Piątek
 
 
 Relizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rocznego planu pracy  Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej na rok szkolny 2016/2017 zostały opracowane i zatwierdzone do realizacji:  program wychowawczy oraz program profilaktyczny.
 

 

Program Wychowawczy

 

Celem oddziaływań wychowawczych jest:

 

 • spełnianie wobec dzieci funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 •  tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki,
 • propagowanie „ zdrowego stylu życia” i bezpieczeństwa dzieci,
 • angażowanie rodziców i środowiska do realizacji zadań statutowych przedszkola,
 • świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań,
 • zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego dziecka, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań,
 • poprawa jakości pracy wychowawczej,
 • uwzględnianie potrzeb społeczności przedszkolnej.

 

Program Wychowawczy obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie 

w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych,
 • zajęć i zabaw zorganizowanych,
 • spacerów, wycieczek, zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
 • spożywania posiłków.

  

 

W naszym przedszkolu przestrzega się i stosuje:

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 

 • Zgodnie bawię się z dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy i nauki.
 • Szanuję własność cudzą i wspólną.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować.
 • Odkładam zabawki na miejsce po skończonej zabawie.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z przyjętymi normami.

 

Uwzględniając założenia programu wychowawczego przedszkola na rok szkolny 2016/2017  w szczególny sposób propagujemy wartości:

  

WARTOŚĆ:    Kultura bycia

 

                                  NORMY POSTĘPOWANIA:

 

 1. Używaj form grzecznościowych „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.
 2. Okazuj szacunek dorosłym.
 3. Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”
 4. Bądź serdeczny dla innych.
 5. Baw się tak abyś nie przeszkadzał innym.

 

 

WARTOŚĆ:  Zdrowie

 

                                  NORMY POSTĘPOWANIA:

 

 1. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.
 2. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
 3. Spędzaj czas na świeżym powietrzu.
 4. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 5. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety.
 6. Ubieraj się stosownie do pory roku.

 

 


 

Program profilaktyczny

 

Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne i innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci.

 

Głównym celem programu jest podejmowanie działań profilaktycznych przyczyniających się do harmonijnego rozwoju dziecka i tworzenie warunków do realizowania ich wrodzonych potencjałów a w szczególności propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, zdrowej żywności, zasad racjonalnego odżywiania się oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i innych.

 

Cele szczegółowe to:

 

 • podkreślenie potrzeby bycia zdrowym i utrzymanie dobrego samopoczucia;
 • uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, dzielenie się tą odpowiedzialnością z rodzicami;
 • przekazywanie informacji na temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się
 •  kształtowanie zdrowych nawyków;
 • nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie przedszkolnej, integracja grupy;
 •  rozwijanie umiejętności społecznych;
 • budowanie wzajemnego zaufania, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 •  wspieranie środowiska rodzinnego poprzez organizowanie działań informacyjnych i edukacyjnych.

 

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU:

 

1. Propagowanie postawy prozdrowotnej u dzieci

2. Kształtowanie u dzieci nawyków higieniczno-kulturalnych

 

 

 

 

 

 OFERTA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA:
 
 • Opieka nad dzieckiem sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Wizyty osób wykonujących ciekawe zawody
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy, akcje społeczne i wiele innych atrakcji
 

 
 

 ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Oddział I -  "MISIE"

 • zajęcia rytmiczne - 1 raz w tygodniu  

                                                                         - piątek  1315 - 1345

                                                                     

 • język angielski - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - wtorek  1315 - 1330

                                                                         - środa  1315 - 1330

 

Oddział II  -  "BIEDRONKI"

 • język angielski - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - wtorek  1315 - 1330

                                                                         - środa  1315 - 1330

 

Oddział III  -  "PSZCZÓŁKI"

 •  zajęcia rytmiczne  - 1 raz w tygodniu  

                                                                         - poniedziałek 1330 - 1400

                                                                       

 • logorytmika - 1 raz w tygodniu  

                                                                         - piątek  1315 - 1345

                                                                        

 

Oddział IV  -  "SŁONECZKA"

 

 •  religia - 2 razy w tygodniu  

                                                                         - czwartek 1300 - 1400

                                                                         - piątek - 1300 - 1400

 

 •  zajęcia logopedyczne - 2 razy w miesiącu.

 

 • zajęcia ruchowe przy muzyce - 1 raz w tygodniu  

                                                                         - poniedziałek 1300 - 1330

                                                                       

 
 
 
 

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE DODATKOWO W PRZEDSZKOLU

 

 

Projekt "DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

 

Projekt  koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej. Głównym celem  projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej,  poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych.

Działania kierowane są do dzieci jak i rodziców. Mają one zachęcić do codziennego dbania o higienę jamy ustnej.

 

 

Krajowy Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program ten jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia.

Został  opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  

  Cele główne programu:

 

1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub  gdy dorośli palą przy nich tytoń.

2. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym  tytoniowy.

 

Program będzie realizowany w grupie oddziału II "Biedronki"

 

 

            

PLAN UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

          Wrzesień
 • Dzień Przedszkolaka - zabawy integracyjne
 • Dzień ochrony przyrody- Akcja sprzątanie świata
 

          Październik 

 • Teatrzyk "Skrzat " z Krakowa pt."Przygody Okruszka"
 • "Cztery pory roku"- spotkanie z jesienią -pomarańczowy dzień- konkursy, zabawy integracyjne, 

 

           Listopad

 •  Dzień Pluszowego Misia

   

          Grudzień

 • Mikołajki 
 • Teatrzyk "Skrzat " z Krakowa pt."Asia w krainie baśni"
 • Wigilijne spotkanie

 

          Styczeń

 • Bal karnawałowy z wodzirejem
 • Dzień Babci i Dziadka

 

          Luty

 • "Cztery pory roku" - bawimy się z zimą- biały dzień

  

          Marzec
 • Teatrzyk "Skrzat " z Krakowa pt."Wyspa skarbów"
 • "Cztery pory roku" - Witamy wiosnę - zielony dzień

 

          Kwiecień

 • Dzień Służby Zdrowia - spotkanie z pielęgniarką  

 

          Maj

 • Spotkanie ze strażakami
 • Teatrzyk "Skrzat " z Krakowa pt."Muzyczne podróże"
 • Dzień Matki- zajęcia otwarte
 • Rodzinny konkurs " Moja książeczka" z własnym tekstem i ilustracjami

  

          Czerwiec 

 • Teatrzyk "Skrzat " z Krakowa pt."Żółta ciżemka"
 • Dzień Dziecka  akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
 • "Cztery pory roku"- spotkanie z latem - żółty dzień
 • Zakończenie roku przedszkolnego- pożegnanie starszaków