Logo

Uchwała Nr 12/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej\ z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie: nowelizacji statutu

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245 ) oraz Statutu Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej § 16 ust. 1., uchwala się co następuje:

 

                                                                    § 1

 

Zatwierdza się przygotowany projekt zmian w statucie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                     § 2

 

Zmiany wprowadzone  niniejszą uchwałą będą podane do publicznej wiadomości na stronie WWW przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

                                                                      § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

     Pedagogicznej

      Dyrektor przedszkola

     mgr Renata Krakowczak

 

 

 

    Załącznik do Uchwały  Nr 12/2018/2019 z dnia 02.04.2019r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

   w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Przedszkola Samorządowego           

                                                     w Porębie Wielkiej

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245 ) oraz Statutu Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej § 16 ust. 1., uchwala się następujące zmiany:

 

 W rozdziale 3 § 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Przedszkole używa logo w kształcie koła (przedstawiające misia płynącego w żaglówce).”

 

                        

 

 

Przewodniczący Rady  Pedagogicznej

              Dyrektor przedszkola

             mgr Renata Krakowczak