Dyżur wakacyjny

ZASADY PROWADZENIA zapisów dzieci na okres wakacyjny do Przedszkoli Samorządowych Gminy Oświęcim

ZASADY PROWADZENIA

zapisów dzieci na okres wakacyjny

do Przedszkoli Samorządowych Gminy Oświęcim

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649).

Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

                                                                        § 1

Ilekroć jest mowa o:

  1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Gminy Oświęcim;

  2) przedszkolu macierzystym - należy przez to rozumieć przedszkole do którego uczęszcza

      dziecko w danym roku szkolnym;

  3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych

      Gminy Oświęcim;

  4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

  5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Oświęcim;

  6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oświęcim.

 

                                                                            § 2

1. Przedszkola Samorządowe Gminy Oświęcim funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, za

    wyjątkiem przerwy wakacyjnej zatwierdzonej przez Wójta Gminy Oświęcim.

2. Do 30 stycznia danego roku podaje się do wiadomości rodziców terminy pracy przedszkoli

    Samorządowych Gminy Oświęcim w okresie wakacyjnym, tzw. dyżury przedszkoli.

3. Z obowiązku pracy w okresie wakacyjnym organ prowadzący może zwolnić przedszkole,

    w którym planowane są prace remontowe.

 

                                                                           § 3

1. Do przedszkola na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli

    w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim.

2. Pierwszeństwo do korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym mają dzieci

    uczęszczające do macierzystego przedszkola.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczba dzieci w przedszkolu w okresie

    wakacyjnym nie może przekroczyć liczby miejsc wg projektu organizacyjnego.

 

                                                                            § 4

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest:

  1) „Deklaracja” - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z

       pobytu w macierzystym przedszkolu (załącznik nr 1) ;

  2) "Wniosek o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny" – w przypadku dzieci

       zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż

       macierzyste (załącznik nr 2).

 

                                                                           § 5

1. Zapisy na pobyt wakacyjny przebiegają wg następującego harmonogramu:

 

  1) od 10 do 21 maja danego roku – przyjmowanie Wniosków i Deklaracji od rodziców;

  2) od 31 maja do 05 czerwca danego roku – informowanie rodziców o przyjęciu dziecka

      i opłacie za przedszkole ;

  3) do 15 czerwca danego roku – dokonanie wpłat przez rodziców za przedszkole.

 

2. Nie uiszczenie opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca

    w  dyżurującym przedszkolu.

 

                                                                            § 6

W przypadku większej liczby dzieci niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia Wniosku.

                                                                           § 7

Deklaracje i Wnioski o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny wydaje przedszkole macierzyste.

 

                                                                           § 8

1. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do wybranego przedszkola w terminie

    określonym w § 5 ust 1, pkt 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.:

    od 6:00 do 16:00.

2. Wnioski do Przedszkola są rejestrowane wg kolejności wpływu, co rodzic potwierdza

    własnoręcznym podpisem.

3. Deklaracje rodziców zamierzających skorzystać z pobytu dziecka w okresie wakacyjnym

   w macierzystym przedszkolu przyjmowane są w terminie określonym w § 5 ust 1, pkt 1, od

   poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 6:00 do 16:00.

 

                                                                          § 9

W okresie wakacyjnym opłaty reguluje „Regulamin odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu” obowiązujący w danym przedszkolu.

 

                                                                             § 10

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statucie

    przedszkola oraz w obowiązujących w przedszkolu regulaminach i procedurach.

2. Spory wynikające w związku z niniejszymi zasadami rozstrzyga Organ Prowadzący.

 

                                                                           § 11

Niniejsze zasady prowadzenia zapisów dzieci na okres wakacyjny obowiązują od 1lutego 2018r.