Rekrutacja

            Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.   

Szanowni Państwo

Informujemy że zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023, dok. do wglądu), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 20 lutego do 10 marca 2023 r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024 ( załącznik do pobrania (rozdajemy w przedszkolu obecnym dzieciom), termin składania do 13.02.2023 do wychowawców grup).

 

Rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola zobowiązani są wypełnić „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PORĘBIE WIELKIEJ WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI” i dostarczyć go do placówki w dniach od 20.02.2023 do 10.03.2023 (załącznik do pobrania).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

  1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 lutego -

10 marca 2023 r.

20 - 28 kwietnia

2023 r.

  2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 - 15 marca

2023 r.

2 - 5 maja 2023 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 marca 2023 r.

8 maja 2023 r.

  4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

23 - 24 marca

2023 r.

9 – 10 maja
2023 r.

  5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 marca 2023 r.

19 maja 2023 r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYNEGO OKREŚLA „Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej” (dok. do wglądu).

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz Uchwale Rady Gminy Oświęcim XVIII/168/20 w spr. zmiany Uchwały nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. (do wglądu na stronie przedszkola).

 

Dokumenty określające zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim:

Zarządzenie Wójta nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej wraz z oświadczeniami 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024 

 


 

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 28.02.2023 o godz. 16.00.

(prosimy zabrać ze sobą obuwie na zmianę).

 

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Przedszkole to takie miejsce, które ma dużo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu różnorodnych doświadczeń. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści są bardzo duże, obejmują społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój dziecka.     

                                                                

Naczelne zadanie naszej placówki :

  • uczy dziecko samodzielności,
  • uczy współdziałania w grupie,
  • stwarza dziecku okazję do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
  • kształtuje i rozwija umysł dziecka,
  • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
  • rozwija kompetencje językowe,
  • uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
  • przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole czynne jest w godz. od 6.00 do 16.00. Do przedszkola przyjmowane są dzieci 5-6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego oraz dzieci 3-4 letnie. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej trwa od 20 lutego do 10 marca 2023 roku.

 

Opłaty:

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej tj. od 8.00 do 13.00 są realizowane bezpłatnie. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę usług świadczonych przez przedszkole ponad podstawę programową wynosi: 1,14 zł. Rodzice pokrywają koszty posiłków.

 

Opłaty za posiłki: (wymienione ceny mogą ulec zmianie w związku z wzrostem cen żywności)

      2 posiłki (śniadanie + obiad) – 6,00 zł                                                                                                              

      3 posiłki (śniadanie + obiad+ podwieczorek) – 8 zł

 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 

LOGOPEDA - zajęcia  1 raz w tygodniu,

J. ANGIELSKI - 2 razy w tygodniu we  wszystkich grupach wiekowych,

RELIGIA - 1 raz w tygodniu wg deklaracji rodziców – dzieci 6 letnie.

 

W trakcie roku szkolnego dzieci biorą udział w: ogólnopolskich projektach edukacyjnych, cyklach działań, zajęciach w formie kółek zainteresowań: plastyczne, rytmiczno -  ruchowe, matematyczne,  prozdrowotne (prowadzone przez nauczycieli w ramach godzin pracy przedszkola - bezpłatnie).

 

                                                                                                                  ZAPRASZAMY