Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Krakowczak.

E-mail: psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecim.pl

Telefon/fax: 33 8428402

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Renata Krakowczak
  • Adres: ul. Wadowicka 69, 32-600 Poręba Wielka
  • E-mail: psporebawielka@psporebawielka.gminaoswiecim.pl
  • Telefon: 33 8428402

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej mieści się w podpiwniczonym budynku przy ulicy Wadowickiej 69 w Porębie Wielkiej. Budynek ma dwie kondygnacje: parter i piętro. Budynek posiada dwa wejścia, przed każdym z nich znajdują się schody ( przy wejściu głównym z przodu budynku jak i  schody przy wejściu z tyłu budynku). Wewnątrz przedszkola na piętro prowadzą schody, nie ma windy. Przed budynkiem znajduje się parking gminny, brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.

Dojazd do Przedszkola komunikacją miejską możliwy jest linią MZK 18 – przystanek Poręba Wielka Dom Ludowy zlokalizowany jest w pobliżu Przedszkola.

 

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Brak dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych.

Brak wind i pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku.

Brak dostepności platform.

Brak informacji głosowych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych i innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

 

Informacje dotyczące możliwości ewakuacji: drogi ewakuacyjne są prawidłowo i wyraźnie oznaczone, osoby funkcyjne przeszkolone są z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.