Standardy Ochrony Małoletnich

WPROWADZENIE
Ochrona małoletnich i zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju stanowi główny cel Przedszkola i jego personelu w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Fundamentalnymi wartościami, które kierują wszelkimi działaniami personelu Przedszkola, są bezpieczeństwo, szacunek, godność i dobro małoletniego.
Nowelizacja Kodeksu rodzinny i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. Dz.U. poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych standardów postępowania m.in. w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka.
W reakcji na działania ustawodawcy Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej wprowadza dokument „Standardy ochrony małoletnich” (dalej również jako „Standardy”).
„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczną ochronę małoletnich.. Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zbiór najważniejszych zasad i procedur postępowania personelu Przedszkola.
„Standardy ochrony małoletnich” są dokumentem ogólnodostępnym dla społeczności Przedszkolnej, są szeroko promowane wśród całego personelu, opiekunów i ich dzieci, wywiesza się je w widocznym miejscu na terenie Przedszkola oraz publikuje na stronie internetowej Przedszkola.
Cały personel placówki zobowiązany jest do znajomości treści niniejszego dokumentu i stosowania zasady zawarte w niniejszym dokumencie w praktyce. Małoletni i ich opiekunowie są zapoznawani z treścią Standardów m.in poprzez prowadzone w Przedszkolu działania edukacyjne i informacyjne.

PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424);
4) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900);
7) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.);
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie
Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).